Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Myspace button
Riyazü’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi – 8 CİLT

Riyazü’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi – 8 CİLT

Numûne-i imtisâlimiz, rehberimiz, Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) hadis-i şeriflerini, sahih bir kaynaktan öğrenip hayatımıza tatbik etmek için çok önemli bir eser:

Riyazü’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi (8 Cilt)
Peygamberimizden (s.a.v.) Hayat Ölçüleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail L. Çakan ve Doç Dr. Raşit Küçük tarafından hazırlanan, İmam-ı Nevevi’nin meşhur eseri Riyazü’s-Salihîn’e yaptıkları tafsilatlı şerh çalışması..

“Bulunsun diye değil okunsun ve yaşansın” diye hazırlanmış olan bu güzide eser; 8 ciltten teşkil olup, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “hayat ölçülerini” bizlere aktaran ve son cildinde aranılan kolaylıkla bulunsun diye fihrist bulunan, titizlikle hazırlanmış müstesna bir eserdir.

Bu çalışmanın, bazı yönlerini şöylece sıralamak mümkündür:

1. Konu başlıkları elden geldiğince kısa ve özlü yazılmış, daha sonra tam tercümesi verilmiştir.
2. Konu başlarındaki  âyetler kısaca açıklanmıştır.
3. Hadis metinlerinden sonra, Nevevî’ye ait bazı açıklamalar Arapça metinden çıkarılmış, ancak bu bilgiler şerh esnasında dikkate alınmıştır.
4. Hadislerin sahâbî râvileri, ilk geçtikleri yerde  hadisin tercümesinden hemen sonra kısaca tanıtılmıştır.
5. Hadislerin, el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzı’l-hadîsi’n-nebevî esas alınarak Kütüb-i Sitte çerçevesinde tahrici yapılmış; ancak Nevevî’nin göstermediği kaynaklar “Ayrıca bk.” diyerek verilmiştir.
6. Hadislerin kitap içinde tekrarlandığı yerlere işaret edilmiştir.
7. Hadisler her geçtiği yerde, özellikle o konuyla ilgili yönleri açısından şerhedilmiştir.
8. Şerhte günümüzün şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş, hadislerin bu açıdan ihtivâ ettiği mânalar, anlaşılır bir dille ifade edilmeye çalışılmıştır.
9. Açıklamalar esnasında Kütüb-i Sitte şerhleri yanında Ali el-Kârî’nin Mirkâtü’l-mefâtîh  adlı pek değerli Mişkâtü’l-Mesâbîh  şerhi daima göz önünde bulundurulmuştur.
10. Şerhte bir konu hakkındaki farklı görüşler içinden genellikle biri tercih edilerek verilmiş, bunlar ayrıca  tartışılmamıştır.
11. Yazımda genellikle Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin (DİA) imlâsı esas alınmış, şahıs isimlerinin yazımında Arapça gramer kurallarına  değil, Türkçe söyleyişe uyulmuştur. Meselâ Zeyd b. Abdillah ismi,  Zeyd İbni Abdullah diye yazılmıştır.
12. Son cilt, aranan her konunun kolaylıkla bulunabileceği çok yönlü ve bilimsel bir fihrist cildi olarak düşünülmüştür. İnşallah bu fihrist yardımıyla  kitaptan sıhhatli ve süratli olarak  yararlanma imkânı temin edilmiş olacaktır.

Kitabı temin etmek için tıklayınız:
http://www.internetpazar.com/riyazussalihin-tercumesi-ve-serhi-8-cilt.html


Yorum yok »

Henuz yorum yazilmamis.

Bu yazıya yapılan yorumlar için RSS beslemeleri. TrackBack URL

Yorum yaz